Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap De StrandBaak B.V., gevestigd te Utrecht, 4 september 2017.

Artikel 1: Offerte

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens de StrandBaak gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. In de of-ferte wordt onder meer aangegeven:

a. de plaats van het werk;

b. een omschrijving van het werk;

c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

d. het tijdstip van aanvang van het werk;

e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen;

f. de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: “bouwbegro-ting” of “regie”. Bij de prijsvormingmethode bouwbegroting noemt de ondernemer een bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ver-schuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;

g. of betaling van de bouwopdracht in termijnen zal plaatsvinden;

h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;

i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:

j. of hoeveelheden verkenbaar zullen zijn, en zo ja welke;

k. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende bouw-overeenkomst.

3. Alle gegevens in publicatie-/reclamemateriaal van de StrandBaak zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhe-vig. De StrandBaak staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.

4. Tekeningen, berekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, modellen, programmatuur, etc., die door de StrandBaak of in zijn opdracht vervaardigd zijn, alsmede de informatie die daarin besloten ligt en/of aan ten grondslag ligt, blijven te allen tijde eigendom van de StrandBaak ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden bin-nen 14 dagen na een daartoe door de StrandBaak gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

5. Wanneer er tussen de StrandBaak en de opdrachtgever geen overeenkomst tot stand komt, is de StrandBaak gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht, alsmede de verdere kosten die de StrandBaak heeft gemaakt in verband met de offerte en/of de uiteindelijk niet tot stand gekomen overeenkomst in rekening te brengen.

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand – al dan niet na offerte – wanneer deze door de StrandBaak is beves-tigd, of daaraan daadwerkelijk uitvoering is gegeven.

2. Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat de StrandBaak deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze door daartoe bevoegde personen van de StrandBaak schriftelijk zijn bevestigd.

4. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de StrandBaak tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

5. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en met tussen de StrandBaak en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien door de StrandBaak schrif-telijk en uitdrukkelijk bevestigd en dan enkel voor die betreffende overeenkomst.

7. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de StrandBaak kan opdrachtgever vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst niet overdragen aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de StrandBaak tijdig kan beschikken:

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen en vergunningen), zo nodig in overleg met de StrandBaak;

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen en (groot) materieel;

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en wa-ter.

2. De aanleg voor en het verbruik van de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdracht-gever.

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de StrandBaak.

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het terrein waar het werk wordt gerealiseerd en/of waar de StrandBaak werkzaamheden moet verrichten in het kader van overeenkomst verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van werk voortvloeiende gevolgen en door de StrandBaak te maken kosten en geleden schade.

5. De StrandBaak behoudt zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien deze naar haar oordeel niet in overeenstemming met haar normen van veiligheid of zorgvuldigheid of niet in over-eenstemming met voorschriften van overheidsinstanties kan worden uitgevoerd.

Artikel 4: Verplichtingen van de StrandBaak

1. De StrandBaak is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De StrandBaak dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De StrandBaak is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

2. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de StrandBaak zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

3. De StrandBaak wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wette-lijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

4. De StrandBaak is uitsluitend verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en/of in door of namens de opdrachtgever gege-ven orders en aanwijzingen en/of op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorge-schreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover deze onvolkomenheden de StrandBaak op het eerste ge-zicht reeds duidelijk hadden moeten zijn.

5. Indien de prijsvormingmethode “regie” is overeengekomen, maakt de StrandBaak weekrapporten op en dient hij deze in bij de opdrachtgever. In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen betref-fende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de opdrachtgever tegen de inhoud van een week-rapport bezwaar heeft, stelt hij de StrandBaak daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk of elektronisch op de hoogte.

Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden

1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

– die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen;

– die de StrandBaak niet kunnen worden toegerekend; en

– die de kosten van het werk verhogen.

2. Kostenverhogende omstandigheden geven de StrandBaak recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

3. Indien de StrandBaak van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de op-drachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetre-den en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maat-staven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 6: Meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de StrandBaak slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elek-tronische opdracht laat de aanspraken van de StrandBaak en van de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de bouwbegroting zijn begrepen en die be-stemd zijn voor het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de StrandBaak berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding van 17,5%.

6. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voort-vloeiende meer of minder kosten.

7. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de StrandBaak bij wijze van voorschot 50% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de Strand-Baak eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerst komende termijn-factuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door de StrandBaak worden verrekend bij de eindafrekening.

8. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de StrandBaak recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 7: Betaling

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de StrandBaak telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de StrandBaak verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

2. De opdrachtgever zal de geldende betalingstermijnen stipt in acht nemen, zonder dat hem een recht op op-schorting of verrekening toekomt.

3. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het over-eengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8 en op voor-waarde dat de StrandBaak deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De StrandBaak is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 8 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

4. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient de StrandBaak de eindaf-rekening in. Betaling van het aan de StrandBaak verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de StrandBaak de eindafrekening heeft ingediend.

5. Onverminderd het voorgaande blijft het werk en de daarvoor bestemde materialen eigendom van de Strand-Baak en komt de StrandBaak een retentierecht op het werk en deze materialen toe zolang opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van de overeengekomen prijs (inclusief de stelposten), het meerwerk en an-dere alle overige vorderingen van de StrandBaak in verband met de desbetreffende overeenkomst (inclusief de vordering op grond van artikel 13).

Artikel 8: 5% regeling

1. Dit artikel is slechts van toepassing op werkzaamheden die strekt tot de bouw van een woning in opdracht van een consument, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. De consument kan zonder beroep te doen op artikel 6:262 BW en onder behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de bouwbegroting inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan de StrandBaak te betalen, in depot storten bij een notaris.

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de StrandBaak nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de consument van zijn in artikel 6:262 BW toegekende bevoegdheid gebruik wenst ge-bruik te maken. In dat geval deelt de consument aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd.

4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de StrandBaak voor zover de consument daarin toestemt, de StrandBaak vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is.

5. Indien de consument aan de StrandBaak schadevergoeding verschuldigd is wegens de depotstoring of de door de StrandBaak gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente van artikel 6:119 BW. Gedurende de drie maanden na oplevering is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd.

6. De door de notaris berekende kosten voor het depot komen voor rekening van de consument. De door de notaris te vergoeden rente over het depotbedrag komt ten gunste van de consument.

Artikel 9: Oplevering

1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de StrandBaak heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor ople-vering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekort-koming die door de StrandBaak niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.

2. Indien de StrandBaak heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de StrandBaak na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 10: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk er-kende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, wor-den als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de StrandBaak komende om-standigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

2. De StrandBaak heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien en met het aantal dagen veroorzaakt door overmacht (waaronder wordt verstaan elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst door de StrandBaak bemoeilijkt, vertraagt of belet en die buiten de wil van de StrandBaak ligt), door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk.

3. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, is de StrandBaak bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd een gefixeerde schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd van € 40,- per werkdag tot de dag waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd, zulks met een maximum van 5% van de over-eengekomen prijs (exclusief stelposten), behoudens voor zover de StrandBaak recht heeft op bouwtijdverlen-ging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens de StrandBaak gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever. Deze gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebre-kestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de StrandBaak nog toekomt. De StrandBaak is verder niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever in verband met de overschrijding van de overeen-gekomen bouwtijd geleden schade.

4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door overmacht, dienen de daaruit voor de StrandBaak voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed. Indien de situatie van overmacht gedurende een aangesloten periode van vier weken voortduurt of de periode van overmacht ertoe leidt dat de oplevering van het werk met een periode van ten minste vier weken wordt vertraagd, is de StrandBaak gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot schadevergoeding zal zijn gehouden.

Artikel 11: In gebreke blijven van de opdrachtgever

1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de StrandBaak ver-schuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de StrandBaak gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de StrandBaak tot invordering overgaat, komen alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

3. Indien de opdrachtgever hetgeen de StrandBaak volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de StrandBaak gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de StrandBaak toeko-mende niet of niet tijdig zal betalen, is de StrandBaak gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame ze-kerheid te verlangen. Indien de verlangde zekerheidsstelling niet binnen de door de StrandBaak gestelde ter-mijn wordt verstrekt, is de StrandBaak zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst te ont-binden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdracht-gever.

4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de StrandBaak gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits de StrandBaak de opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de StrandBaak op vergoeding van schade, kosten en rente.

5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de StrandBaak gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 13 lid 5 van toepassing.

Artikel 12: In gebreke blijven van de StrandBaak

1. Indien de StrandBaak zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de StrandBaak na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de StrandBaak voortvloei-ende schade en kosten.

3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de StrandBaak voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 13: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de StrandBaak ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die de StrandBaak ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de StrandBaak vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de Strand-Baak, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de StrandBaak bovendien vorderen, dat hem een evenre-dige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de StrandBaak betaalde bouwstoffen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de StrandBaak bevoegd het werk in onvol-tooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Strand-Baak heeft in dat geval recht op de bouwbegroting, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten, zulks met een minimum van 50% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk. De StrandBaak zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging ver-schuldigd is.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de StrandBaak redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de StrandBaak recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten en schade.

3. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

4. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdracht-gever.

5. Indien de opdrachtgever een derde partij of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de StrandBaak lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

7. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet wor-den aangenomen dat de StrandBaak die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 15: Garantie en aansprakelijkheid van de StrandBaak

1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de StrandBaak met ingang van het tijd-stip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt. De StrandBaak zal het werk en de materialen en toebehoren bestemd voor het werk tot aan de oplevering van het werk verze-keren tegen diefstal en beschadiging. Tevens heeft de StrandBaak een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Na de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt, is de StrandBaak niet meer aansprakelijk voor en gehouden tot herstel van tekortkomingen in het werk, behoudens voor zover het gaat om (i) gebreken die bij de oplevering door opdrachtgever en de StrandBaak gezamenlijk zijn geconstateerd en (ii) gebreken die bij de oplevering redelijkerwijs niet door opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden, tenzij de Strand-Baak aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid die aan opdrachtgever kan worden toegeschreven.

3. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 15.1 en 15.2 verplicht de StrandBaak van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de StrandBaak de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de StrandBaak aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de StrandBaak aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de StrandBaak in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

4. De verplichtingen van de StrandBaak na oplevering van het werk zijn beperkt tot de verplichting tot herstel als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel 15 en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de StrandBaak en behoudens voor zover artikel 7:762 BW van toepassing is, is de aansprakelijkheid van de Strand-Baak beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de StrandBaak in desbetreffend geval uitkeert.

5. De opdrachtgever vrijwaart de StrandBaak tegen aanspraken van derden, tot vergoeding van schade en an-derszins, in verband met het werk en uitvoering daarvan, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de StrandBaak.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle offertes van en alle overeenkomsten gesloten met de StrandBaak is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van een met de StrandBaak gesloten overeenkomst of van de overeenkomsten die daar-van een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en de StrandBaak mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luidt.

3. Indien de StrandBaak daaraan de voorkeur geeft, dienen de in artikel 16.2 bedoelde geschillen bij uitsluiting te worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Indien de opdrachtgever een rechtsvordering jegens de StrandBaak wenst in te stellen, zal de StrandBaak, desverzocht, de opdrachtgever binnen twee weken schriftelijk informeren of het geschil door arbitrage overeenkomstig artikel 16.2 danwel door de bevoegde rechter overeenkomstig artikel 16.3 dient te worden beslecht.

Wil je meer weten? neem gerust contact met ons op!