Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

StrandBaak StrandBaak B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht (Nederland), of een of meer van haar een van haar groepsmaatschappijen, die in de Overeenkomst als opdrachtnemer is genoemd

Opdrachtgever de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van dien- sten en/of zaken door StrandBaak dan wel het verrichten van enige andere prestatie met StrandBaak een Over- eenkomst is aangegaan

Overeenkomst elke afspraak tussen Opdrachtgever en StrandBaak tot het leveren van diensten en/of zaken door StrandBaak ten behoeve van Opdrachtgever, aanneming van werk daaronder mede begrepen

Partijen StrandBaak en Opdrachtgever

Werk  Het door StrandBaak te vervaardigen werk, te leveren zaken en diensten, alsmede alle (bijkomende) werkzaamhe- den waartoe door Opdrachtgever aan StrandBaak opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, respectievelijk de Overeen- komst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Op eigen algemene (inkoop)voorwaarden, dan wel afwijkingen in de onderhavige Algemene Voorwaarden kan Opdrachtgever zich slechts beroepen indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk door StrandBaak is aanvaard.
 2. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 3. StrandBaak behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te
 4. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden en die in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en enige aan Opdrachtgever verstrekte vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan “per e-mail”, mits Opdrachtgever daarbij het vooraf door Strand- Baak gespecificeerde e-mailadres

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle aanbiedingen q. offertes door of namens StrandBaak gedaan, vrijblijvend en herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan StrandBaak verstrekte Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens Opdrachtgever aan StrandBaak ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en zaken, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Alle gegevens in publicatie-/reclamemateriaal van StrandBaak zijn vrijblijvend en aan wijzigingen StrandBaak staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan Opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.
 4. Tekeningen, berekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, modellen, programmatuur, , die door StrandBaak of in zijn opdracht vervaardigd zijn, alsmede de informatie die daarin besloten ligt en/of aan ten grondslag ligt, blijven te allen tijde eigendom van StrandBaak ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien er geen Overeenkomst tot stand komt dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door StrandBaak gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
 5. Indien er tussen StrandBaak en Opdrachtgever geen Overeenkomst tot stand komt, is StrandBaak gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht, alsmede de verdere kosten die StrandBaak heeft gemaakt in verband met de offerte en/of de uiteindelijk niet tot stand gekomen Overeenkomst in rekening te

 

Artikel 3 – Overeenkomsten

 1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand – al dan niet na offerte – wanneer deze door StrandBaak schriftelijk is bevestigd, of daaraan daad- werkelijk uitvoering is Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat StrandBaak deze schriftelijk heeft bevestigd. De schriftelijke bevestiging van StrandBaak wordt geacht de Over- eenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend nadat deze door daartoe bevoegde personen van StrandBaak schriftelijk zijn bevestigd en dan enkel voor die betreffende
 3. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft StrandBaak tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het
 4. Indien een Overeenkomst tot stand komt door gebruikmaking van elektronische communicatievormen, doet het ontbreken van een origi- nele handtekening niet af aan de verbindende kracht van de Opdrachtgever zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze Algemene Voorwaarden niet betwisten vanwege het feit dat aanbod en/of acceptatie op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.
 5. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen StrandBaak en Opdrachtgever, dan wel tussen StrandBaak en derden, voor zover deze betrekking hebben op StrandBaak en Opdrachtgever, is StrandBaak niet aansprakelijk, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van Strand-
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StrandBaak kan Opdrachtgever vóór de dag waarop het Werk als opgeleverd gelden zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst niet overdragen aan een Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 4 – Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Tenzij anders is overeengekomen staat Opdrachtgever er jegens StrandBaak voor in dat StrandBaak tijdig kan beschikken over:
  1. de voor de opzet en uitvoering van het Werk benodigde gegevens, zoals (constructie) berekeningen, tekeningen en ontwerpen, en goedkeuringen, zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen en vergunningen, zo nodig in overleg met StrandBaak;
  2. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het Werk moet worden uitgevoerd;
  3. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen en (groot) materieel; en
  4. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en
 2. Opdrachtgever zal StrandBaak, ook zonder een daartoe strekkend verzoek, nog voor de aanvang en uitvoering van de Overeenkomst schrif- telijk alle gegevens en instructies verstrekken die van belang (kunnen) zijn voor een juiste uitvoering van het Werk, die hem bekend zijn of waarmee hij redelijkerwijs bekend had behoren te zijn dan wel bekend mag worden
 3. Opdrachtgever zal alle door of namens StrandBaak verstrekte gegevens, zoals ontwerpen, (werk)tekeningen en berekeningen op juistheid en volledigheid controleren en Opdrachtgever zal eventuele onjuistheden daarin steeds direct schriftelijk aan StrandBaak
 4. Opdrachtgever zal StrandBaak binnen 7 dagen na ontvangst van aan haar ter goedkeuring voorgelegde tekeningen, (constructie) bereke- ningen en ontwerpen schriftelijk informeren of zij de desbetreffende tekeningen, (constructie) berekeningen dan wel ontwerpen goed- dan wel
 5. Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door StrandBaak zaken toelevert, staat zij er jegens StrandBaak voor in dat deze zaken steeds tijdig, juist en volledig worden
 6. De aanleg voor en het verbruik van de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, aan het Werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
 8. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het gebouw, het terrein en/of het water waar het Werk wordt gerealiseerd en/of waar StrandBaak het Werk moet verrichten verontreinigd is of de daaruit komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van Werk voortvloeiende gevolgen, alsmede voor de door StrandBaak te maken kosten en geleden
 9. Alle gevolgen, zoals boetes, extra kosten en schade, ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet nakomen door Opdrachtgever van enige van haar verplichtingen genoemd in dit artikel zijn voor rekening van Opdrachtgever en Opdrachtgever zal StrandBaak volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden in dit De termijn voor oplevering van het Werk wordt verlengd met het aantal dagen vertraging die het gevolg is van het niet nakomen door Opdrachtgever van enige van haar verplichtingen genoemd in dit artikel.
 10. StrandBaak behoudt zich het recht voor de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien deze naar haar oordeel niet in over- eenstemming met haar normen van veiligheid of zorgvuldigheid of niet in overeenstemming met voorschriften van overheidsinstanties kan worden uitgevoerd, zonder schadeplichtig te

 

Artikel 5 – Verplichtingen van StrandBaak

 1. StrandBaak zal zich ervoor inspannen het Werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te StrandBaak zal zich ervoor inspannen het Werk zodanig uit te voeren dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. StrandBaak zal de door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen zoveel als mogelijk met het oog op de juiste uitvoering van het Werk opvolgen. StrandBaak is gerechtigd het Werk naar eigen inzicht uit te voeren, tenzij anderszins uit de Overeenkomst voortvloeit.
 2. Indien de aard van het Werk hiertoe aanleiding geeft, stelt StrandBaak zich voor aanvang van het Werk op de hoogte van de ligging van kabels en
 3. StrandBaak wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het Werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbon- den gevolgen zijn voor zijn rekening.
 4. StrandBaak is uitsluitend verplicht Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens Opdrachtgever voorgeschreven con- structies en werkwijzen en/of in door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen en/of op gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover deze onvolkomenheden StrandBaak op het eerste gezicht reeds duidelijk hadden moeten Alle gevolgen van dergelijke onvolkomenheden en/of gebreken die StrandBaak heeft ontdekt, alsmede van alle onvolkomenheden en gebreken die StrandBaak redelijkerwijs niet behoefde te ontdekken, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien de prijsvormingsmethode “regie” is overeengekomen, maakt StrandBaak weekrapporten op en dient hij deze in bij In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien Op- drachtgever tegen de inhoud van een weekrapport bezwaar heeft, stelt hij StrandBaak daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk of elektronisch op de hoogte, bij gebreke waarvan het desbetreffende weekrapport als juist en geaccepteerd geldt.

 

Artikel 6 – Kostenverhogende omstandigheden

StrandBaak behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, energietarieven, koersschommelingen in valuta, accijnzen, sociale las- ten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/verpakking-/transportkosten of omzetbelasting, alsmede andere kostprijsverhogende factoren aan Opdrachtgever door te berekenen, ook al mocht een bepaalde vaste prijs zijn overeengekomen.

 

Artikel 7 – Meer- en minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden

 1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door StrandBaak, al dan niet schriftelijk overeengekomen, tijdens de uitvoering van de Over- eenkomst boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk bepaalde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door haar boven het in de Overeenkomst uitdrukkelijk bepaalde Werk wordt Indien StrandBaak voorziet dat er sprake is van meerwerk zal zij Opdrachtgever daarvan zoveel als mogelijk binnen redelijke termijn op de hoogte brengen en deze voorts inlichten over de gevolgen van dat meerwerk, zoals de prijs en de oplevertermijn van het Werk. Meerwerk zal – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van StrandBaak op verrekening van meer- en min- derwerk evenwel onverlet.
 2. Meerwerk zal bij wijze van voorschot voor 50% van het daarmee gemoeide bedrag direct in rekening worden Het resterende gedeelte zal bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna in rekening worden gebracht. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door StrandBaak worden verrekend bij de eindafrekening. Indien bij de eindafrekening van het Werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft StrandBaak recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
 3. Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de bouwbegroting zijn begrepen en die bestemd zijn voor het verrichten van werkzaamheden die op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Op- drachtgever nader moeten worden Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan StrandBaak berekende prijzen respectievelijk de door haar gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding van 17,5% te dekking van haar kosten.
 4. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het Werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of

 

Artikel 8 – Prijs en betaling

 1. De overeengekomen prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de oplevering van het Werk te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is De door Opdrachtgever aan StrandBaak verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
 2. Betaling van facturen vindt plaats conform Een groot percentage van de opdracht zal betaald moeten worden naar een Derdengeldenrekening, zie onderstaand voorbeeld.

10% bij opdracht, per omgaande te voldoen aan StrandBaak;

15% bij gereed goedkeuring productietekeningen, per omgaande te voldoen aan StrandBaak;

70% te voldoen naar Derdengeldenrekening, vrij te geven conform betalingsschema in de overeenkomst; 5% te voldoen naar Derdengeldenrekening, vrij te geven binnen 8 dagen na oplevering.

 1. Vanwege gebruik Derdengeldenrekening is StrandBaak verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren volgens de wet
 2. Opdrachtgever zal de geldende betalingstermijnen stipt in acht nemen, zonder dat hem een recht op opschorting, inhouding of verrekening toekomt, ook niet ingeval van enige tekortkoming in het
 3. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur). StrandBaak is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (en levertijden te verlengen) met een periode gelijk aan die waarmee Opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige
 4. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 9 en op voorwaarde dat StrandBaak deze facturen tijdig voor de oplevering heeft StrandBaak is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 8 dagen voor de geplande oplevering in te dienen. Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn.
 5. StrandBaak zal binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de dag waarop het Werk op grond van artikel 10 van deze Algemene Voor- waarden als opgeleverd geldt, haar eindafrekening Betaling van het aan StrandBaak verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden bij oplevering van het Werk.
 6. Onverminderd het voorgaande blijft het Werk en de daarvoor bestemde materialen eigendom van StrandBaak en komt StrandBaak een retentierecht op het Werk en deze materialen toe zolang Opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van de overeengekomen prijs (inclusief stelposten), het meerwerk en andere alle overige vorderingen van StrandBaak in verband met de desbetreffende Overeen- komst (inclusief de vordering op grond van artikel 14).

 

 

Artikel 9 – 5% regeling

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op Overeenkomsten die strekken tot de bouw van een woning in opdracht van een consument, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
 2. De consument kan zonder beroep te doen op artikel 6:262 BW en onder behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de bouw- begroting inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan StrandBaak te betalen, in depot storten bij een
 3. De notaris brengt het bedrag in de macht van StrandBaak nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de consument van zijn in artikel 6:262 BW toegekende bevoegdheid gebruik wenst gebruik te In dat geval deelt de consument aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd.
 4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van StrandBaak voor zover de consument daarin toestemt, StrandBaak vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd
 5. Indien de consument aan StrandBaak schadevergoeding verschuldigd is wegens de depotstoring of de door StrandBaak gestelde vervan- gende zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente van artikel 6:119 Gedurende drie maanden na oplevering van het Werk is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd.
 6. De door de notaris berekende kosten voor het depot komen voor rekening van de De door de notaris te vergoeden rente over het depotbedrag komt ten gunste van de consument.

 

Artikel 10 – Oplevering

 1. Het Werk geldt als opgeleverd wanneer StrandBaak Opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat het Werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het Werk schriftelijk heeft Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide Partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door StrandBaak niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
 2. Indien StrandBaak heeft medegedeeld dat het Werk voor oplevering gereed is en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het Werk al dan niet aanvaardt, geldt het Werk als
 3. Indien Opdrachtgever het Werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 4. Indien Opdrachtgever het Werk geheel dan wel gedeeltelijk in gebruik neemt, geldt het Werk als
 5. Uitsluitend indien gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Strand- Baak na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum opgeven waarop het Werk gereed zal zijn voor
 6. Na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, is het Werk voor risico van

 

Artikel 11 – Uitvoeringsduur, overmacht

 1. De door StrandBaak opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal. Overschrijding door StrandBaak van overeengekomen levertermijnen geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of op schadevergoeding.
 2. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde heeft StrandBaak recht op verlenging van de termijn waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd indien sprake is van, en alsdan met het aantal dagen veroorzaakt door Onder overmacht wordt mede verstaan iedere omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien – buiten de wil van StrandBaak die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk vertraagd, verhindert en/of bemoeilijkt, waaronder mede begrepen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen, oproer, molest, epidemieën en pandemieën, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden, brand en overige ernstige storingen in het bedrijf van StrandBaak of haar leveranciers en/of onderaannemers, van overheidswege uitgevaardigde of uit de vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren Werk verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen, tekort aan arbeidskrachten, werkstaking, import- en handelsverboden, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers en/of onderaannemers van StrandBaak of transportondernemingen, storingen in de productie, storingen of tekortkomingen in de energie-/water voorzieningen, in communicatie- verbindingen of in apparatuur of programmatuur van derden.
 3. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel voordoet, zal StrandBaak teneinde voor Opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van StrandBaak gevergd kunnen De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Tevens heeft StrandBaak recht op vergoeding van de uit de overmacht voortvloeiende schade en kosten.
 4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, heeft StrandBaak het recht om de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te Bij ontbinding zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens een eventuele vergoe- ding door Opdrachtgever van door StrandBaak werkelijk gemaakte kosten. Indien StrandBaak bij het intreden van de overmacht deels aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts deels aan haar plichten kan voldoen, is zij gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 12 – In gebreke blijven van Opdrachtgever

 1. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, komt Opdrachtgever direct in verzuim en is StrandBaak gerechtigd om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de desbetreffende verplichting(en) is nagekomen, dan wel het Werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits StrandBaak Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van StrandBaak op vergoeding van schade, kosten en rente.
 2. Indien Opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan StrandBaak verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag een vertragingsrente van 1,5% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt) Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is StrandBaak gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door StrandBaak gemaakte incassokosten (die van advocaten, deurwaarders, interne kosten begrepen) en proceskosten verschuldigd. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijk kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van EUR 250,–.
 4. Indien Opdrachtgever hetgeen StrandBaak volgens de Overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of StrandBaak gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever het StrandBaak toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is StrandBaak gerechtigd om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten en van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te Indien de verlangde zekerheidsstelling niet binnen de door StrandBaak gestelde termijn wordt verstrekt, is StrandBaak zonder nadere ingebrekestelling gerech- tigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor de door StrandBaak geleden en te lijden schade.
 5. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opge- heven, is StrandBaak gerechtigd zonder nadere aanmaning haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten, dan wel het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van StrandBaak op vergoeding van schade, kosten en
 6. Indien op grond van dit artikel sprake is van opschorting respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 14 (mede) van

 

Artikel 13 – In gebreke blijven van StrandBaak

 1. Indien StrandBaak enige van haar verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt, komt zij eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar in verband daarmee schriftelijk heeft aangemaand en haar een redelijke termijn heeft gegund om de desbetreffende verplichting(en) alsnog na te
 2. Wanneer StrandBaak in verzuim is, is Opdrachtgever bevoegd het Werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat Opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft In dat geval heeft Op- drachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van StrandBaak voortvloeiende schade en kosten.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor StrandBaak voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen

 

Artikel 14 – Beëindiging van het Werk in onvoltooide staat door opzegging

Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. StrandBaak heeft in dat geval recht op betaling van de volledige bouwbegroting, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten, zulks met een minimum van 50% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het Werk. StrandBaak zendt Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen Opdrachtgever ingevolge de opzeg- ging verschuldigd is.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan StrandBaak verstrekte gegevens, zoals tekeningen, (constructie) berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en
 2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering van het Werk blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die StrandBaak redelijkerwijs had mogen verwachten, geven StrandBaak recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten en
 3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van
 4. Indien Opdrachtgever een derde partij of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het Werk en de schade en vertraging die StrandBaak lijdt als gevolg van door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte
 6. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat StrandBaak die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen

 

Artikel 16 – Garantie en aansprakelijkheid van StrandBaak

 1. Het Werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van StrandBaak met ingang van het tijdstip van aanvang tot [en met] de dag waarop het Werk is opgeleverd of als opgeleverd StrandBaak zal het Werk en de materialen en toebehoren bestemd voor het Werk tot aan de oplevering van het Werk verzekeren tegen diefstal en beschadiging. Tevens heeft StrandBaak een bedrijfsaansprakelijk- heidsverzekering.
 2. Na de dag waarop het Werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt, is StrandBaak niet meer aansprakelijk voor en gehouden tot herstel van tekortkomingen in het Werk, behoudens voor zover het gaat om gebreken die bij de oplevering (i) door Opdrachtgever en StrandBaak gezamenlijk zijn geconstateerd, dan wel (ii) redelijkerwijs niet door Opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden, tenzij StrandBaak aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid die aan Opdrachtgever kan worden
 3. Opdrachtgever zal in het geval als voorzien in lid 2 van dit artikel StrandBaak binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk en gedetailleerd mededeling daarvan doen en StrandBaak de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor haar rekening gebreken waarvoor StrandBaak aansprakelijk is te herstellen q. te vervangen. Indien de kosten van herstel of vervanging van een gebrek waarvoor StrandBaak aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij dat herstel c.q. die vervanging, mag StrandBaak in plaats van herstel c.q. vervanging volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan Opdrachtgever. Strand- Baak is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever het gebrek niet prompt en binnen genoemde 5 (werk) dagen nadat zij deze heeft gecon- stateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan StrandBaak heeft gemeld.
 4. De verplichtingen van StrandBaak na oplevering van het Werk zijn beperkt tot de verplichting tot herstel als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel 15 en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van StrandBaak en behoudens voor zover artikel 7:762 BW van toepassing is, is de aansprakelijkheid van StrandBaak beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van StrandBaak in desbetreffend geval
 5. StrandBaak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, bestede arbeidsuren, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie zijdens
 6. Opdrachtgever zal StrandBaak volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden (waaronder mede begrepen klan- ten en/of personeelsleden van Opdrachtgever) op StrandBaak zou kunnen rusten met betrekking tot (i) het door StrandBaak geleverde Werk, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze Algemene Voorwaarden niet op StrandBaak rust, alsmede (ii) in alle gevallen voor zaakschade, dood en/of letsel van Opdrachtgever en/of haar personeelsleden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
 7. StrandBaak bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdracht- gever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn (derdenbeding).
 8. Onverminderd hetgeen overigens in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, dienen eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval binnen 1 jaar na (op)levering van het Werk in rechte aanhangig te zijn

 

Artikel 17 – Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten

 1. Opdrachtgever zal vertrouwelijk omgaan met het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst en tevens met alle Vertrouwelijke informatie, en hij mag Vertrouwelijke Informatie niet bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onder Vertrouwelijke Informatie wordt in dit artikel 17 verstaan: mondelinge, schriftelijke of digitale informatie die door of namens StrandBaakwordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle informatie die aan Opdrachtgever is of zal worden verstrekt of waarvan Opdrachtgever kennis neemt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (maar geen informatie die algemeen bekend is), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle technologie, processen en knowhow van StrandBaak, alle bedrijfsinformatie, businessplannen en strategieën, technische gegevens, foto’s, documenten, tekeningen en schetsen, klanten en leveranciers van StrandBaak, en alle andere informatie van welke aard ook die Opdrachtgever redelijkerwijs kan beschouwen als vertrouwelijk en waarvan Opdrachtgever kennis neemt doordat StrandBaakdeze informatie aan Opdrachtgever verstrekt.
 2. Indien Opdrachtgever zijn verplichting inzake geheimhouding zoals omschreven in lid 1 van dit artikel niet nakomt, is Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling hoeft te worden gestuurd, aan StrandBaak een direct opeisbare boete verschuldigd van [€ 100.000,–] voor elke niet-nakoming, te vermeerderen met [€ 000,–] voor elke dag dat de niet-nakoming voortduurt, onverminderd het recht van StrandBaak om volledige vergoeding van de schade te eisen voor zover het bedrag aan schade of verliezen groter is dan dat van de verschuldigde boetes.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt StrandBaak(al dan niet ten behoeve van haar licentiegever) alle intellectuele eigendomsrechten – met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooirechten, geregistreerde en niet-geregistreerde modelrechten en auteursrechten en alle knowhow die (i) is gelegen in de door StrandBaak aan Opdrachtgever verstrekte informatie, alsmede (ii) die is verkregen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder het Werk en alle (andere) tekeningen, modellen, apparatuur, technische specificaties en andere documenten die in verband met het Werk zijn ontwikkeld, ontworpen of ter beschikking zijn gesteld, komen toe aan StrandBaak en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden Opdrachtnemer verkrijgt slechts gebruiksrechten voor zover deze hem uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Opdrachtgever zal StrandBaak vrijwaren tegen elke actie van derden die gebaseerd is op de bewering dat het door StrandBaak verrichte Werk inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle offertes van en alle overeenkomsten gesloten met StrandBaak is uitsluitend Nederlands recht van Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van een met StrandBaak gesloten overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en StrandBaak mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor bouwgeschillen, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de Overeenkomst
 3. Indien StrandBaak daaraan de voorkeur geeft, dienen de in lid 2 van dit artikel bedoelde geschillen bij uitsluiting te worden beslecht door de bevoegde rechter te Indien Opdrachtgever een rechtsvordering jegens StrandBaak wenst in te stellen, zal StrandBaak, desver- zocht, Opdrachtgever binnen twee weken schriftelijk informeren of het geschil door arbitrage overeenkomstig lid 2 van dit artikel dan wel door de bevoegde rechter overeenkomstig lid 3 van dit artikel dient te worden beslecht.

 

Versie 03-2024

Wil je meer weten? neem gerust contact met ons op!